Sciensano & Voedseltoxi-infecties

Last updated on 15-6-2022 by Marinka Vangenck

Om voedsel(toxi-)infecties (VTI) te voorkomen, dienen de hygiënevoorschriften en de koude- en warmteketen te worden gerespecteerd. Als u vermoedt dat een levensmiddel de oorzaak van een VTI is, bewaar het dan koel en neem contact op met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV): meldpunt@favv.be of 0800 13 550. Neem contact op met uw huisarts als de symptomen aanhouden of verergeren. 

Wat doet Sciensano?

Het voornaamste doel van de surveillance van voedsel(toxi-)infecties is hun oorsprong te achterhalen en preventieve maatregelen te kunnen nemen om andere gevallen te voorkomen en het aantal slachtoffers te beperken. 

Verschillende diensten van Sciensano helpen bij de surveillance van VTI:

Sciensano werkt onder andere samen met het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), de artsen-gezondheidsinspecteurs, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de universiteiten. 

Het Platform Voedselinfecties en -vergiftigingen maakt de uitwisseling van informatie over voedsel(toxi-)infecties tussen alle actoren in het Belgische systeem mogelijk en biedt reflectie over mogelijke verbeteringen. 

WIST U DAT? Collectieve voedsel(toxi)infecties (VTI) (TIAC) ziekten met een meldingsplicht zijn. Voor botulisme en listeriose individuele gevallen verplicht moeten worden aangegeven.

Voedselpathogenen

De dienst Voedselpathogenen omvat de nationale referentielaboratoria (NRL) en de Nationale referentiecentra (NRC) voor de volgende pathogenen:

 • NRL Voedselvergiftigingen
 • NRL Salmonella in de voeding
 • NRL Campylobacter
 • NRL Listeria monocytogenes
 • NRL Coagulase + Staphylococci
 • NRL Escherichia coli verocytotoxine-producerend in de voeding
 • NRL Clostridium perfringens en Clostridium botulinum (bevestiging medische diagnose)
 • NRL Antimicrobiële resistentie
 • NRL Tweekleppige weekdieren
 • NRL Botulisme (bevestiging medische en diergeneeskundige diagnose)
 • NRL Toxoplasmose (bevestiging medische diagnose)
 • NRC Norovirus.

De dienst Voedselpathogenen van Sciensano helpt bij het onderzoek naar voedsel(toxi-)infecties (VTI) door:

 • de analyse van voedselstalen opgestuurd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor de opsporing van pathogenen 
 • de analyse van menselijke stalen opgestuurd door de verschillende Gemeenschappen bij haarden van collectieve voedsel(toxi-)infecties (VTI) om het verband met de gedetecteerde voedselpathogenen te onderzoeken
 • de detectie van toxines of virulentiefactoren van voedselpathogenen
 • de vergelijking van voedselstammen en menselijke stammen met behulp van moleculaire methoden om het verband aan te tonen tussen de infectie en het eten van besmet voedsel
 • het onderzoek naar de resistentie van voedselpathogenen tegen antibiotica. 

De in het kader van de studie van voedselpathogenen verzamelde informatie wordt gebruikt om risicofactoren te bepalen en preventieve maatregelen te nemen om de bevolking te beschermen.

Bacteriële ziekten

De dienst Bacteriële ziekten omvat de Nationale referentiecentra (NRC) voor de volgende pathogenen:

 • NRC Salmonella en Shigella
 • NRC Neisseria meningitidis
 • NRC Listeria monocytogenes
 • NRC Mycobacteria.

Voor zoönotische bacteriën (Salmonella, Listeria en Shigella), de dienst Bacteriële ziekten van Sciensano helpt bij het onderzoek naar voedsel(toxi-)infecties door: 

 • de surveillance van trends met betrekking tot salmonellosen et listeriosen in de menselijke populatie
 • de identificatie van de types van pathogene bacteriën (microbiologische en moleculaire typering)
 • het onderzoek naar de resistentie van bacteriën van menselijke oorsprong tegen antibiotica.

Chemische residuen en contaminanten

De dienst Chemische residuen en contaminanten van Sciensano omvat de volgende Nationale referentielaboratoria (NRL):

 • NRL voor bestrijdingsmiddelen, multi-residumethoden (MRM)
 • NRL voor bestrijdingsmiddelen, single-residumethode (SRM
 • NRL voor bestrijdingsmiddelen in graangewassen en diervoeders 
 • NRL voor bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong en producten met een hoog vetgehalte (NRL voor België en Luxemburg)
 • NRL voor de opsporing van PCB’s (polychloorbifenylen) en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstofverbindingen) in voeding en milieu.

De dienst Chemische residuen en contaminanten van Sciensano helpt bij het onderzoek naar voedsel(toxi-)infecties (VTI) door:

 • de studie van de gezondheidsrisico’s gebonden aan de aanwezigheid van giftige stoffen in levensmiddelen (mariene toxines, emetische toxines van Bacillus cereus en Staphylococci met positieve coagulase, histamine).

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp